Скороговорки

(Б,Р)

Б-РЕ-ДУ-Т БО-Б-РЫ В СЫ-РЫ БО-РЫ.
БО-Б-РЫ Х-РА-Б-РЫ,
А Д-ЛЯ БО-Б-РЯ-Т ДО-Б-РЫ

В-СЕ БО-Б-РЫ ДО-Б-РЫ
Д-ЛЯ С-ВО-И-Х БО-Б-РЯ-Т

(Б,Д)

ДО-Б-РЫ БО-Б-РЫ И-ДУ-Т В БО-РЫ,
А Д-РО-ВО-КО-ЛО-РУ-БЫ РУ-БИ-ЛИ ДУ-БЫ

БЕ-ЛЫ-Й С-НЕ-Г, БЕ-ЛЫ-Й МЕ-Л,
БЕ-ЛЫ-Й ЗА-Я-Ц ТО-ЖЕ БЕ-Л.
А ВО-Т БЕ-Л-КА НЕ БЕ-ЛА —
БЕЛОЙ ДАЖЕ НЕ БЫЛА.

(Б,В)

С-ТО-ЛЫ БЕ-ЛО-ДУ-БО-ВЫ-Е,
Г-ЛА-Д-КА – ТЕ-СО — ВЫ-С-Т-РУ-ГА-Н-НЫ-Е.

(Б,П)

БЫ-К ТУ-ПО-ГУ-Б,
ТУ-ПО-ГУ-БЕ-НЬ-КИ-Й БЫ-ЧО-К,
У БЫ-КА БЕ-ЛА ГУ-БА БЫ-ЛА ТУ-ПА.

О-КУ-Л БА-БУ О-БУ-Л,
ДА И О-КУ-ЛА БА-БА О-БУ-ЛА.

(В,Л)

ВА-ВИ-ЛУ ВЕ-Т-РИ-ЛО
П-РО-МО-К-ЛО-С-К-ВО-ЗИ-ЛО.

(В,П)

ВО-ДО-ВО-З ВЁ-З ВО-ДУ
И-З – ПО-Д ВО-ДО-П-РО-ВО-ДА

НЕ ВИ-Д-НО – ЛИ-К-ВИ-Д-НЫ,
А-К-ЦИ-И И-ЛИ НЕ ЛИ-К-ВИ-Д-НЫ

(В,Щ,Ш)

РА-С-ЧУ-В-С-Т-ВО-ВА-В-ША-Я-СЯ ВА-Р-ВА-РА
РА-С-ЧУ-В-С-Т-ВО-ВА-ЛА
НЕ-РА-С-ЧУ-В-С-Т-ВО-ВА-В-ШЕ-ГО-СЯ ВА-ВИ-ЛУ.

(В,С)

С-ВИ-РЕ-С-ТЕ-ЛЬ С-ВИ-РИ-С-ТИ-Т С-ВИ-РЕ-ЛЬ-Ю.

(Ш,Ч,Щ)

ЩЕ-НО-Ч-КА-М ЩЁ-ТО-Ч-КА-МИ
ЧИ-С-ТИ-ЛИ ЩЁ-Ч-КИ

ВО-Л-КИ РЫ-ЩУ-Т —
ПИ-ЩУ И-ЩУ-Т

(Т,Щ)

Т-ЩЕ-Т-НО Т-ЩИ-Т-СЯ ЩУ-КА
У-ЩЕ-МИ-ТЬ ЛЕ-ЩА

(Ш,Р)

ШУ-ШЕ-РА ШУ-ШЕ-РЕ ШУ-Р-ША-ЛА,
Ч-ТО ШУ-Р-ША ШУ-ШЕ-РЕ
ШУ-Р-ША-ТЬ МЕ-ША-ЛА.

(Ш,Р,К)

У К-РО-Ш-КИ МА-Т-РЁ-Ш-КИ
П-РО-ПА-ЛИ СЕ-РЁ-Ж-КИ
СЕ-РЁ-Ж-КА СЕ-РЁ-Ж-КА
НА-ШЁ-Л НА ДО-РО-Ж-КЕ

(Ш,С,К)

У СА-ШИ В КА-ШЕ СЫ-ВО-РО-Т-КА
И-З – ПО-Д П-РО-С-ТО-К-ВА-ШИ.

У СА-Ш-КИ В КА-Р-МА-Ш-КЕ
ШИ-Ш-КИ И ША-Ш-КИ.

Д-ВА ЩЕ-Н-КА ЩЕ-КА К ЩЕ-КЕ
ЩИ-П-ЛЮ-Т ЩЁ-КУ В У-ГО-Л-КЕ

(Ш,М)

Я-Ш-МА В ЗА-М-ШЕ ЗА-М-ШЕ-ЛА

ШЕ-С-ТЬ МЫ-ША-Т
В КА-МЫ-ША-Х ШУ-Р-ША-Т

СА-М-ШИ-Т, СА-М-ШИ-Т,
КА-К ТЫ К-РЕ-П-КО С-ШИ-Т

(Ч,Ш)

ЛЕ-ТЯ-Т Т-РИ ПИ-ЧУ-Ж-КИ
ЧЕ-РЕ-З Т-РИ ПУ-С-ТЫ-Х И-З-БУ-Ш-КИ

О-БЫ-ЧА-Й БЫ-ЧИ-Й
У-М ТЕ-ЛЯ-ЧИ-Й

ЧЕ-РЕ-ПА-ХА, НЕ С-КУ-ЧА-Я,
ЧА-С СИ-ДИ-Т ЗА ЧА-Ш-КО-Й ЧА-Я.

НА-ША ДО-ЧЬ РЕ-ЧИ-С-ТА-Я,
У НЕ-Ё РЕ-ЧЬ ЧИ-С-ТА-Я

(Ц)

МО-ЛО-ДЕ-Ц С-РЕ-ДИ О-ВЕ-Ц,
А П-РО-ТИ-В МО-ЛО-Д-ЦА СА-М О-В-ЦА

(Ц,Х)

ЦА-П-ЛЯ ЧА-Х-ЛА,
ЦА-П-ЛЯ СО-Х-ЛА,
ЦА-П-ЛЯ С-ДО-Х-ЛА

ЦЫ-П-ЛЁ-НО-К ЦА-П-ЛИ ЦЕ-П-КО
ЦЕ-П-ЛЯ-Л-СЯ ЗА ЦЕ-П

(Х,Т)

ХО-Х-ЛА-ТЫ-Е ХО-ХО-ТУ-Ш-КИ
ХО-ХО-ТО-М ХО-ХО-ТА-ЛИ:
ХА! ХА! ХА!

(Ф,Р)

ФА-РА-О-НО-В ФА-ВО-РИ-Т
НА СА-П-ФИ-Р С-МЕ-НЯ-Л НЕ-Ф-РИ-Т

(Ш,Ж)
ПО-Р-ШЕ-НЬ — НЕ ШЕ-Р-ШЕ-НЬ
НЕ ЖУ-Ж-ЖИ-Т, ТИ-ХО С-КО-ЛЬ-ЗИ-Т